1. Úvodní ujednání

1.1 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené za podmínek dále uvedených mezi společností Šumavaprodukt s.r.o., Drouhavec 3, 34142 Kolinec, IČ:29097436 (dále jen „prodávající") a spotřebitelem (dále jen „kupující"). 

1.2 Prodávajícím níže uvedeného zboží je obchodní společnost  Šumavaprodukt s.r.o.,  mail:eshop@sumavaprodukt.cz zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 24553. Poštovní adresa pro doručování písemností prodávajícímu je shodná s adresou uvedenou v předchozí větě.

1.3 Právní vztahy vyplývající kupujícímu a prodávajícímu z prodeje a koupě zboží (kupní smlouva) se řídí občanským zákoníkem a dále těmito obchodními podmínkami (dále jen „OP").

1.4 Kupní smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

1.5 Každá smluvní strana hradí ze svého náklady, které jí vznikly použitím příslušných prostředků komunikace na dálku, jež použila při uzavírání kupní smlouvy.

2. Předmět kupní smlouvy

2.1 Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce zboží, a to v množství tam uvedeném. Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží nabízené prodávajícím k prodeji na jeho internetové adrese https://sumavaprodukt.regionalnispeciality.cz/

2.2 Název a hlavní charakteristika zboží jsou uvedeny slovně (a u většiny zboží i obrazově) u každého jednotlivého výrobku či druhu zboží.

2.3 Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se však o vadu zboží).

2.4 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícími příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

2.5 Zboží bude zabaleno nebo opatřeno pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

3. Objednání zboží

 3.1 Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím formuláře „Objednávka zboží" na internetové adrese uvedené v čl. 2.1. Do formuláře je kupující povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje a náležitosti o své osobě a zvolit způsob dopravy, vyzvednutí zboží a platby kupní ceny.

3.2 Každá objednávka zboží odeslaná prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s OP a souhlasí s nimi. 

3.3 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá (akceptuje). Jakékoliv jiné sdělení ze strany prodávajícího se nepovažuje za přijetí (potvrzení) objednávky.

3.4 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost apod., žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím.

3.5 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s osobou, která má vůči prodávajícímu nezaplacený závazek a s osobou, která v minulosti zboží objednala a zboží nepřevzala, a to i v případě, že se neshoduje jméno kupujícího, ale adresa dodání zboží. Adresou se rozumí označení města, ulice a čísla domu. V případě, že se jedná o bytový dům, nebo o dům s více bytovými jednotkami, pak součástí adresy dodání je i číslo bytu kupujícího.

3.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.Kupní cena

4.1 Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené pro objednaný druh zboží na internetových stránkách prodávajícího a platné v okamžiku převzetí zboží. Tato kupní cena je vždy uvedena v potvrzení objednávky dle čl. 3.3 OP. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

4.2 V přehledu objednávky kupující uvidí jen orientační cenu, která se může měnit v závislosti na konkrétní váze produktů, dostupnosti objednaného zboží a případných slevách, které kupujícímu náleží. Konečná cena je tak známá až při předání zboží.

4.3 Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen prodávajícímu zaplatit:

a) náklady na dopravu zboží ve výši 100,- Kč včetně DPH, nejde-li o případ uvedený v písm. b),

b) náklady na dopravu zboží, jehož výše bude zákazníkovi sdělena před odesláním zboží, jde-li o objemnější zásilku anebo nachází-li se místo dodání zboží mimo území České republiky. Nebude-li výše poštovného v daném případě odsouhlasena zákazníkem do 2 pracovních dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

4.3 Spolu se zbožím zašle prodávající kupujícímu i fakturu – daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.

4.4 Daň z přidané hodnoty v zákonné výši je již zahrnuta v kupní ceně uvedené u každého zboží na internetových stránkách prodávajícího.

4.5 Cena vždy odpovídá uvedenému množství produktu (kg, bal., litr, svazek, ks apod.).

4.6 Orientační cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři. Přesná cena je zákazníkovi sdělena emailem při zkompletování objednávky a zjištění přesného množství, váhy objednaného zboží.

4.7 Kupní cena je splatná při převzetí zboží, a to v hotovosti, nebo online převodem na bankovní účet prodávajícího. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.8 Platební podmínky jsou uvedeny v článku 6. OP.

5. Dodací podmínky

5.1 Místo plnění a místo dodání

5.1.1 Místem plnění je místo, v němž prodávající předá zboží kupujícímu.

5.1.2 Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávkovém formuláři dle čl. 3.1.

5.2 Způsob dodání zboží

5.2.1Zboží je dodáno na dodací adresu uvedenou v objednávce, a to na území města Sušice, okres Klatovy, Plzeňský kraj.  

5.2.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. 

5.2.3 Časové rozmezí dodávky je určeno dle oblasti adresy kupujícího a je součástí objednávky. Kupující může ve své objednávce v poznámce uvést preferovaný čas závozu, kterým není prodávající vázán. O předpokládaném času doručení je kupující dopředu informován prostřednictvím emailové zprávy, případně jiným vhodným způsobem. Není-li v uvedený čas kupující na dané adrese, je možné zboží předat členu rodiny nebo jiné osobě na dané adrese, která je ochotna zboží převzít. Pokud není na doručovací adrese nikdo k zastižení, je kupující telefonicky kontaktován prodávajícím za účelem dohody o možnostech předání objednávky (ponechání objednávky u souseda či na smluveném místě apod.). V případě dohody o náhradním doručení do domu či na jinou adresu bude kupujícímu účtován poplatek za dopravu ve výši 80 Kč. To neplatí v případě, že by nedoručení objednávky bylo způsobeno samotným prodávajícím.

5.2.4 Prodávající si vyhrazuje právo opožděného dodání zboží pro případ vyšší moci, kdy z důvodu dopravních, technických či jiných komplikací není možné kupujícímu zboží doručit v časovém rozmezí uvedeném v objednávce. V tomto případě je kupující neprodleně kontaktován prodávajícím za účelem dohody o dalších možnostech doručení.

5.2.5Kupující má také možnost si zboží vyzvednout v jednom z odběrných míst internetového obchodu prodávajícího. V případě takového osobního odběru bedýnky je kupující povinen si zboží vyzvednout v den a čas tomu určený, tak jak bylo dohodnuto v kupní smlouvě.

5.2.6 Nebezpečí škod na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně neúspěšným pokusem o předání zboží (není-li v čase doručení kupující přítomen nebo neoprávněně odmítl zboží převzít).

5.2.7 Pro případ, že kupující nepřevezme zboží, které bylo řádně objednáno, a tedy poruší kupní smlouvu, je prodávající oprávněn uplatňovat po kupujícím smluvní pokutu, jako paušální náhradu škody, ve výši kupní ceny, včetně nákladů na balení a dodání zboží. 

5.2.8 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu, resp. osobě, která zboží doručovala.

5.3 Způsob dopravy

5.3.1 Není-li sjednán osobní odběr zboží v některé z provozoven prodávajícího, zajistí prodávající doručení zboží kupujícímu prostřednictvím vlastní dopravy.

5.4 Dodací lhůta

5.4.1 Dodací lhůta je závislá na objednaném druhu a množství zboží a na zvoleném způsobu platby kupní ceny.

5.4.2 Dodací lhůta počíná běžet od dne uzavření kupní smlouvy (článek 3.3, 3.4 OP), má-li být kupní cena placena v hotovosti dle čl. 6.1.1 písm. a) OP. V případě, že má být kupní cena placena na účet prodávajícího dle čl. 6.1.1 písm. b) OP, počne dodací lhůta běžet až ode dne následujícího po dni zaplacení kupní ceny.

5.4.3 Je-li objednané zboží skladem, je prodávající povinen jej předat k přepravě.

5.4.4 Není-li objednané zboží skladem anebo není možné jej z jiného důvodu předat k přepravě, je prodávající povinen o tom informovat kupujícího a sdělit mu náhradní termín dodání zboží, příp. mu nabídnout jiné zboží, srovnatelné se zbožím objednaným. Nesdělí-li kupující prodávajícímu do 3 dnů ode dne doručení oznámení, že z tohoto důvodu odstupuje od kupní smlouvy, platí, že s náhradním termínem dodání souhlasí. Nebude-li zboží dodáno ani v náhradním termínu, je kterákoliv smluvní strana oprávněna odstoupit od kupní smlouvy.

Jelikož je zboží skladu prodávajícího dováženo od mnoha různých farmářů a dodavatelů, a to v některých případech denně tak, aby byla zaručena čerstvost zboží, nemůže prodávající nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky zpozdit či úplně zrušit. V případě, že takováto situace nastane, bude prodávající o této skutečnosti  informovat kupujícího (emailem, telefonicky či jinak). Pokud to bude možné, navrhne prodávající, kupujícímu možnost dodání náhradního zboží obdobného druhu a ceny. V některých případech ale může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu. Cena objednávky bude v tomto případě o hodnotu nedodaného zboží snížena.

6. Platební podmínky

6.1 Způsob zaplacení kupní ceny

6.1.1 Kupní cenu je kupující povinen zaplatit v hotovosti prodávajícímu při osobním odběru zboží v některé z jeho provozoven. Při platbě v hotovosti kupující hradí konečnou, již upravenou cenu při převzetí zboží. Kupní cena je vyčíslena v závislosti na skutečné hmotnosti zboží (masa), vrácení papírové bedýnky nebo případné nedodané zboží

6.1.2 Způsob zaplacení kupní ceny určuje kupující v objednávce zboží. Kupující si může zvolit před odesláním objednávky, zda bude za zboží platit v hotovosti při převzetí zboží, online bankovním převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží

6.2 Splatnost kupní ceny

6.2.1 Je-li kupní cena placena v hotovosti dle čl. 6.1.1 písm. a) OP, je splatná při předání zboží kupujícímu.

7. Odpovědnost za vady zboží

7.1 Předání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží, záruka

7.1.1 Kupující je povinen zboží od prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listu, příp. jiném dokladu. Tím není dotčena povinnost uvedená v čl. 7.2.1 OP. Podpisem faktury kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

7.1.2 Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží (nebezpečí škody na zboží).

7.1.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží za podmínky, že před převzetím zboží již byla zcela zaplacena kupní cena.

7.2 Povinnosti kupujícího po dodání zboží, vady zboží

7.2.1 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez odkladu po jeho převzetí. Zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu vzniklou porušením této povinnosti. Totéž platí i v případě, kdy kupující zjistí jakékoliv závady na zboží po otevření zásilky, ve které bylo přepravováno. Zjistí-li kupující při prohlídce zboží porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, je oprávněn převzetí zboží odmítnout a je povinen neprodleně o tom vyrozumět prodávajícího a poskytnout mu potřebnou součinnost.

7.2.2 Zjistí-li kupující při prohlídce zboží jeho vady anebo vyskytnou-li se vady zboží během záruční doby, je povinen oznámit výskyt těchto vad prodávajícímu, a to bez odkladu poté, co je zjistí. Oznámení vad musí být učiněno písemně, faxem nebo elektronickou poštou a musí obsahovat popis vady a příslušný nárok. Kromě toho je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží v odpovídajícím obalu a přiložit k němu kopii faktury.

7.2.3 Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího uvedené v čl. 1.2 OP.

7.2.4 Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy.

7.2.5 Přepravu reklamovaného zboží do sídla prodávajícího zajišťuje kupující na své náklady. V případě oprávněné reklamace zaplatí prodávající kupujícímu tyto náklady po předložení dokladu o zaplacení přepravy.

7.2.6 Nepřevezme-li kupující zboží z jiných důvodů než jsou uvedeny v čl. 7.2.1 anebo bez udání důvodu, je povinen nahradit prodávajícímu částku 300,- Kč, která představuje škodu, která tím prodávajícímu vznikla a která spočívá zejména v nákladech spojených s vrácením zboží zpět prodávajícímu a v ušlém zisku. Prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy 24 hodin ode dne převzetí zboží. 

8.2 Ustanovení článku 8.1 OP se nevztahuje na zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i na zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

8.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné a musí mít všechny náležitosti právního jednání, přičemž kupující není povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy. Využije-li kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

8.4 Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění, tj. prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal a dále nákladů spojených s vrácením zboží, a to stejným způsobem nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy

8.5 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.

9.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě, jsou nezbytné pro splnění kupní smlouvy a právních povinností, které se na prodávajícího vztahují, a budou použity pouze pro tyto potřeby a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě nebo jinak zneužity. Při zpracování osobních údajů kupujícího je prodávající povinen řídit se příslušnými právními předpisy.

9.3 Bližší informace o získání osobních údajů a jejich zpracování, jakož i o právech kupujícího s tím souvisejících, budou kupujícímu zaslány e-mailem bez odkladu po uzavření kupní smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Prodávající informuje kupujícího o tom, že v případě spotřebitelského sporu je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (ČOI), která je věcně příslušným subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR), a to na internetové adrese www.coi.cz. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

10.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5. 2020

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Šumavaprodukt s.r.o.

Hájkova 109,  342 01 Sušice

Email: eshop@sumavaprodukt.cz

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o poskytnutí Zboží:

Zboží:

Identifikační kód:

 

Datum objednání Zboží:

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Číslo bankovní účet pro vrácení poskytnutých peněžních prostředků:  

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:    _____________________

Datum: